Herfsttomaten teelttip week 36-2018

Het herfstseizoen voor de tomatenteelt is al weer begonnen.!

Hier en daar is er vorige week al geplant, deze en de volgende week gaan de overige kassen geplant worden. Voor we in de aandachtspunten voor de komende weken duiken eerst een korte evalutaie van het afgelopen seizoen.

Korte evaluatie afgelopen seizoen:

Witte vlieg: de hoeveelheid is door een goede aanpak vanaf de start van de teelt beperkt geweest. Dit door tijdig te spuiten tegen de larven en de aanwezige witte vlieg. Op het einde van de teelt hebben we totaal geen problemen gezien met de kwaliteit door de witte vlieg. Van dit jaar moeten we leren en volgende jaar tijdig starten met de bestrijding van witte vlieg.

Blijf opletten met de bestrijding van witte vlieg in een later stadium dat dit geen effect heeft op de bestuiving door de hommels. Ieder jaar zien we weleens problemen met de zetting door toepassing van de chemie bij bestrijding van bijvoorbeeld de witte vlieg.

Kwaliteit: De uitgroei van de vruchten was zeer goed te noemen. Het blijft echter ieder jaar opletten dat men tijdig stopt met de zetting. Het aantal trossen wordt bepaald door de plantdatum en niet door het eventuele goede weer wat men bij de weggroei fase krijgt.

In het begin was het weer ons goed gezind, waardoor men vaak denkt dat men een tros meer kan aanhouden. Door de keuze te maken om meer trossen aan te houden loopt men grote kans dat de vruchten onvoldoende uitgegroeid zijn op het moment van afrijpen.

Seizoen 2018

Weer:
We kunnen nog enkele dagen met warme nachten van > 15 ℃ en verwachten maar vanaf het weekend worden de nachten ongeveer 10 ℃ en overdag verwachten we enkele uren zon en niet al te warm, 21-22 ℃.

Speedella

Rassen:
Ook dit jaar is het hoofdras Speedella en het grootste gedeelte hiervan is getopt. In het kleinere midden tros segment staat de tomaat Tourance, dit areaal is echter beperkt. Verder staan er ook weer enkele kassen met een herfstteelt Juanita, de tros cherry tomaat!

Tourance

Plantmateriaal :
De planten die deze week geplant worden hebben het in de opkweek verre van makkelijk gehad. Het moment van toppen was precies in de week van de zeer hoge temperaturen:

Enkele zaken die opvallen ten opzichte van vorig jaar:

 • Meer koploze planten.
 • Scheuten zijn zeer ongelijk gekomen. Plantmateriaal is beduidend ongelijker ten opzichte van voorgaande jaren.
 • Volume van het plantmateriaal is wel voldoende aanwezig.
 • De planten zijn verder in ontwikkeling wat betreft bloei bij het planten. Nu al planten waar men 4-5 bloemen open heeft bij het planten. Goede wortels zijn dan wel vereist zodat men voldoende wortelontwikkeling heeft voordat de vruchten flink gaan uitgroeien.
 • De eerste tros zit bij de getopte planten bij sommige partijen op het zesde en bij andere weer op het vijfde blad.
 • Het aantal bloemen wat op de eerste tros zit is naar onze mening iets minder dan andere jaren. De hitte tijdens de opkweekfase is hiervan de oorzaak. Vaak trossen met maar 5 bloemen.
 • Bij de kassen met Tourance (niet getopt) ziet men enkele dagen later bloei. Net zoals vorig jaar 1-2 dagen na het planten.
 • Verder zijn we benieuwd wat de trossen twee en drie voor invloed hebben gehad van de extreme weersomstandigheden in de opkweek. Bijvoorbeeld veel trossen met 3 of 4 bloemen, trosvorm en dergelijke.  Dit wordt nog even afwachten. 

Enkele aandachtspunten

 • Pythium is bij de herfstteelt tomaat vaak een “sluipmoordenaar ”in het begin ziet men z.g. bijna niks en als er belasting aan komt dan ziet men bij deze planten duidelijk minder gewasontwikkeling ontstaan. Omdat er vooraf aan de tomatenteelt al vaak twee komkommerteelten hebben gestaan is de druk van pythium vaak hoog. Veel oude wortels en ook vaak te natte matten. Vaak wordt er tijdens de teeltwisseling een bestrijding met AA Terra uitgevoerd. Na het planten zal men zeker in de eerste 7-10 dagen een goede bestrijding moeten uitvoeren tegen pythium.  Verwacht men een hoge druk dan is aangieten van de potten beter dan druppelen van het middel.
 • Wortelontwikkeling van de getopte plant in de mat verloopt iets trager dan de ongetopte plant, houdt hier rekening mee. Plant is veel generatiever en daardoor ook vaak minder sterke wortelontwikkeling in het begin. Kijk bij het planten of de wortels goed zijn onder de pot en pas hier het klimaat en de watergift op aan.
 • Zorg dat de planten strak komen te staan. Doorhangende planten produceren minder.
 • Wil men bij een getopte Speedella meer dan vier trossen aanhouden dan het aantal vruchten per tros van de eerste en zelfs de tweede tros aanpassen. Vijf vruchten per tros is om een goede grofheid op het einde te hebben vaak het maximum. De snelheid van afrijpen op de eerste en tweede tros zijn sterk bepalend op de grofheid van de laatste trossen. Hoe eerder de plantbelasting omlaag gaat hoe beter de kwaliteit en grofheid.
 • Matten zijn op de meeste bedrijven te nat als men eindigt met de komkommerteelt. Geef in de laatste fase van de teelt al minder drain zodat de matten al iets interen. Verder drain gaten opnieuw open maken en ook een extra drain gat erbij maken. Vaak zien we drain gaten die (gedeeltelijk) zijn dichtgegroeid met wortels. Een te natte mat geeft altijd problemen in een later stadium zoals b.v. magnesiumgebrek en meer kans op pythium.

Klimaat:
Probeer goed in te schatten wat voor plant men op de tuin krijgt. Een generatieve dunne plant of eentje waar kracht en generativiteit opzit.

Beide planttype vragen om een apart temperatuur en klimaat instellingen.

De basis in de herfstteelt tomaat blijft, maximale snelheid maken op wat de plant aankan in de eerste weken van de teelt. Bij een dunne generatieve plant zal men rustig moeten starten zodat de plant voldoende krachtig komt te staan met iets krul (overschot ) in de kop.

Met de momenteel hoge buiten temperaturen en dan is 16-17 ℃ in de nacht al vaak voldoende Bij een grovere plant kan men in de nanacht eventueel al iets hoger stoken. Voor de komende dagen zal het opvangen van klimaat waarschijnlijk noodzakelijk zijn, overgang wat betreft microklimaat zal groot worden vanuit de plantenkweker naar de teler. Maak voldoende groeiklimaat overdag (lucht niet alles weg) in de namiddag . In de ochtend altijd zorgen voor voldoende ventilatievoud door de P banden klein te maken en de ventilatie temperatuur kort op de stooklijn te zetten.

De weggroei in de eerste dagen bepalen het verdere verloop in de teelt. Teel actief met minimumbuis in de eerste dagen zodat de inworteling voldoende snel gaat. Afhankelijk van grofheid van de plant de etmaaltemperaturen in de eerste dagen aanpassen. Bij getopte planten hoeft minder energie in. Bij de grove rassen waar men getopte planten heeft zullen de etmalen in het begin niet te hoog mogen zijn.

Grofheid van de plant (kop, gewicht plant e.d ) bepaalt het stook regime. Tracht de plant dan zo te sturen dat bij de bloeiende plant toch iets overschot (krul e,d) wordt gerealiseerd.

Bij Tourance ( ongetopt) blijft het zaak om maximaal tempo te maken . Van belang blijft echter om voldoende kracht in de plant te houden /krijgen. Etmalen van 22-24 ℃ zullen vaak gerealiseerd kunnen worden, mits er overschot is.

Bij getopte planten vanaf start teelt CO2 meegeven. Als de CO2 < 400 ppm komt. Bij de niet getopte grove planten opletten met te veel CO2 doseren. Plant heeft immers al te veel overschot en bij tourance zijn te grove tomaten  op de eerste tros niet gewenst.

Voeding:

 • Voldoende Calcium meegeven in het start schema (Ca gift gelijk of iets hoger dan Kali gift). Laat wekelijks een druppelmonster nemen.
 • Eventueel ureum meegeven na goede inworteling i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden.
 • Ten opzichte van standaardschema 0,5-0,75mmol extra magnesium meegeven.
 • In de eerste weken extra P voor de wortelontwikkeling = +0,25 mmol
 • Ec gift in de eerste weken minimaal 3,5 meegeven. Om sterke celopbouw te maken voor de herfst.
 • Extra aanpassing Fe, en Borium en mangaan.

Watergift:
Tracht een snelle inworteling in de mat te realiseren en een goede doorworteling van het substraat. De matten zijn vanuit de komkommerteelt vaak te nat. Vochtgehaltes van >80% komt men dan vaak genoeg tegen. In de tomatenteelt zal met dit vochtgehalte in de eerste weken moeten terug brengen naar 60-70% afhankelijk van planttype. Een goed vertakt wortelgestel is essentieel voor een productief gewas en vooral kwaliteit van de vruchten. 

Te veel water geven in de startfase kan verder lijden tot eerder magnesiumgebrek. Vooral tros opbouw kan de komende tijd door watergift beïnvloed worden.

Te vroeg water geven i.c.m. een te benauwd inactief klimaat kan lijden tot steektrossen en een mindere afbloei van de trossen .

Na het planten de eerste dagen beurten iets kleiner maken zodat men voldoende contact maakt met het substraat. Tot de wortels ongeveer enkele cm in het substraat zitten beurten geven van 75-100 ml/ pot en minimaal ieder uur terug komen. Enkele dagen na het planten moeten de potten volledig vast staan en dan de beurten groter maken ( ± 125-150 ml ) en maximum rusttijd grotere maken en op zonnige dagen op straling water geven. In de praktijk zien we vaak dat de eerste beurt afhankelijk wordt gemaakt op basis van lichtsom vanaf zon op. Bijvoorbeeld niet eerder dan 150 joule of op tijd.

Begin dus niet te vroeg met water geven, geef pas water als er voldoende verdamping is en er voldoende intering is geweest. Is afhankelijk van welk substraat en ook van volume van het substraat is van belang .

Tijdig stoppen op donkere dagen is dan ook noodzakelijk!

 

Juanita

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.