Herfsttomaten teelttip: week 40 - 2018

Laat je niet verrassen en zet nog tijdig hommels bij voordat de laatste tros gaat bloeien

Het weer vanaf planten tot nu toe is zeer goed geweest en ook compleet anders dan in 2017 (zie weer actua vorig jaar).
De afgelopen weken en ook voor de komende week krijgen we zeer mooi herfstweer met veel zon en ook nog hoge temperaturen. Voor de komende dagen plaatselijk zelfs ruim > 20 0C.
Weer om meer te gaan luchten, zodat temperaturen niet meer zover doorlopen.

Teelt:
Ondanks dat de ontwikkeling beduidend verder is dan het afgelopen jaar zien we overwegend nog grove gewassen staan. Het planttype heeft nog steeds invloed op de stand van de gewassen. De te schrale generatieve planten blijven nog steeds te generatief, bij deze gewassen opletten dat de temperatuur de komende dagen niet te ver doorloopt, temperaturen van 22-23 0C zijn dan vaak max.

De kop is op bijna alle bedrijven de afgelopen dagen verwijderd. Op de meeste bedrijven is er op één blad boven de tros getopt. Enkele bedrijven hebben op basis van eenvoudiger werken (clip vastzetten of indraaien) op twee bladeren boven de tros getopt. Maximaal licht op de tros krijgen is de reden dat men op één blad topt. Zoals in eerdere actua genoemt kan dit ook meer kans op verbrande vruchtwand geven bij grove uitgegroeide vruchten op zeer zonnige dagen met koude nachten.

Deze materie behandelen we in de komende actua’s.

Dit jaar zien we op meer bedrijven veel meer planten met 4 of 5 bladeren tussen de eerste en tweede tros. Dit geeft een vertraging van minimaal 2-4 dagen op de bloei ten opzichte van 3 bladeren tussen de tros. Hierdoor hebben enkele bedrijven nog niet kunnen toppen. 

Vruchtgroei is zeer sterk en op de meeste bedrijven zien we al grove tomaten op de eerste tros.

Aantal planten met trossen met maar 3of 4 vruchten is per bedrijf verschillend. Verder zien we op de bedrijven sterke trossen met blad en dergelijke op en aan de tros.

Foto A: Plant met 5 bladeren tussen de eerste en tweede tros Foto B: Krachtige tros, tijdig punten

Plantingen aug/begin sept:
Meestal 5 trossen, maar op enkele bedrijven zijn er meer trossen aangehouden. De kop is er al ongeveer één week uit. De laatste tros bloeit al ruim, waardoor men zeer tijdig klaar is met einde zetting. Bij deze plantingen geen hoge temperaturen meer realiseren. De komende dagen met waarschijnlijk zacht weer voldoende luchten. Laat de temperatuur in de ochtend zo weinig mogelijk oplopen.

Plantingen vanaf 12 tot ±15 sept:
De 4 trossen teelt qua plantdatum. Ook hier is de kop er op de meeste bedrijven al uit. De laatste tros is op de meeste bedrijven nog maar net aan het bloeien.  Ook hier is men al teruggegaan in etmalen en kan men bij de grove gewassen nog net iets meer dag temperaturen tolereren dan bij de vroege plantingen met minimaal één tros meer bloei. Dit geldt ook voor de nacht temperaturen. 

Foto C: Bijna bloeit de 4de tros en nog voldoende grofheid in de kop.

Tourance: Groei is nog steeds sterk, trosvorm is zeer goed en ook de eerste tros in bij een plantdatum van ± 8 sept al grof. Bonken zijn ook dit jaar bijna niet aanwezig. Ook hier zien we beduidend eerder bloei laatste tros (tros 5) dan vorig jaar. Bloeisnelheid gaat bij dit ras beduidend sneller dan bij bijvoorbeeld bij Speedella. Tracht zolang als kan maximaal generatief te sturen zodat men straks zo ver mogelijk terug kan gaan in etmalen. De eerste tros moet niet te grof worden om scheuren en dergelijke te voorkomen, dus opletten met te hoge CO2 waardes. Maximaal 600 ppm daar de planten nog voldoende grof staan.

Klimaat:
De gerealiseerde etmaal temperaturen zullen nu omlaag moeten. De nachttemperaturen zullen de komende dagen flink gaan stijgen en daarmee zal ook de planttemperatuur hoog blijven. Bij de vroegere plantdata zijn de etmalen al flink verlaagd. Blijf erop letten dat het aantal zwakke planten niet gaat toenemen, vaak maatstaf dat men te hoog zit qua temperatuur.

Bij de planten waar men de kop er nog niet heeft uitgehaald zal en moet men nog maximaal op snelheid werken, echter is dit maar beperkt mogelijk. Kracht behouden geeft in een later stadium veel meer snelheid. Blijf echter wel voldoende generatief sturen om maximale productie te realiseren door dag en nacht nog ver uit elkaar te houden (vooral bij de enkele planten)

Sterk op licht sturen de komende weken bij schraal weer is nog mogelijk mits men erop let dat er voldoende uitwisseling met de buitenlucht is. Streef ernaar om de komende week nog niet < 17,0-17,5 0C etmalen te realiseren op donkere dagen. Als men > 800-1000 joule per dag heeft kan men nog etmalen van ongeveer 18 0C realiseren Dagtemperaturen van > 23-24 0C zijn vaak niet meer nodig, en ook niet wenselijk. Kijk eens kritisch naar de P-banden en maximumraamstand nu er meer gelucht moet worden.

Tracht de ramen in de ochtend voldoende snel open te krijgen als de nachttemperaturen > 10 0C blijven. Temperatuur in de ochtend zo langzaam mogelijk laten oplopen. Ramen die momenteel met zonnig weer aan de binnenkant vochtig slaan moet men zien te vermijden. Dagtemperaturen zijn nog altijd voldoende hoog.

Schermen:
De komende dagen worden hogere temperaturen voorspeld en i.c.m. lager ingestelde temperaturen zal het schermen niet meer mogelijk zijn. Bij verschil buiten/binnen > 10-11 0C schermen mits men het vocht kwijt wordt = luchten boven het scherm en in de eerste fase kieren met het scherm

'Zwakke gewassen maken in deze periode is funest.'

Maatstaf om te schermen is dat er altijd buisvraag onder blijft en geen hoog vocht wordt gerealiseerd. Voor de kwaliteit van het blad en vrucht (in latere fase) is hoog vocht onder het scherm funest, de planttemperatuur wordt immers te hoog.

Snoeibeleid: 
Uitgangspunt blijft dat de kwaliteit gewaarborgd blijft als men meer vruchten per tros wil gaan aanhouden. Het aantal vruchten per tros dat men kan aanhouden is van veel factoren afhankelijk. Zoals ieder jaar altijd discussie over het aan te houden aantal vruchten per tros. Dit jaar liggen we bij dezelfde plantdatum iets voor qua zetting ten opzichte van 2017. De gewassen zijn over het algemeen iets zwaarder met sterke trosstelen. Vorig jaar zijn er op veel bedrijven enkele trossen (3de + 4de) met 7 vruchten aangehouden. Dit heeft geen noemenswaardige kwaliteitsproblemen opgeleverd maar of het wel een meerwaarde aan de productie/m2 heeft geleverd is op sommige bedrijven twijfelachtig. Dit jaar zitten er over het algemeen meer bloemen op de tros en zijn de trossen ook vrij sterk en zijn de meeste kassen ook tijdig met einde zetting.

Enkele regels waar men zich aan moet houden om een goed product te kunnen produceren:

 • Mits men 15 oktober laatste zetting heeft is het te overwegen.
 • Maatwerk toepassen. Alleen bij de sterkere planten en mits men 2 bloemen kan weghalen.
 • Bij Speedella alleen bij de derde de tros en de vierde bij zeer vroeg einde zetting en de sterke planten.
 • Bij de getopte planten is de trossteel vaak zwakker, dus alleen toepassen bij een stevige trossteel met voldoende bloemen.
 • Bij Tourance tros 3 en 4 op 7 vruchten te snoeien en dit jaar zelfs is het zelfs te overwegen om tros 5 op 7 vruchten te snoeien.
 • Haal de dubbele vruchten er tijdig af (bonken) 
Foto D: Dit wordt een bonkvrucht!

Kwaliteit:

 • De komende weken bekijken wanneer men kan beginnen met het gewas open te maken zodat er voldoende licht op de trossen komt en geen blad tussen de uitgroeiende vruchten kan komen. Een enkele teler heeft bij een grof gewas het blad onder de derde tros al weggehaald. Haal eventueel de komende week(en) tussen de tros het blad eraf als het gewas grof staat, wel eerst voldoende grofheid en dan pas blad eruit. Bij zwakke planten geen blad weghalen of overwegen in een later stadium blad voor 2/3 de in te korten. Tracht tros 1 en 2 in het licht te hangen, dus blad er tussen uit bij te dicht gewas.
 • Ec Gift tot kop eruit tussen de 3,0-3,5 hanteren. Eventueel de komende week bij oplopende Ec (>5) gift verlagen naar 3-3,2 ms.
 • Kali behoefte neemt vanaf nu duidelijk toe. Kali cijfer mag niet verder gaan dalen. Verhoog nu de gift tijdelijk iets forser om verder daling van kali te voorkomen. Kwaliteit van de vruchten (houdbaarheid en stevigheid) wordt medebepaald door de kali. Let echter wel op dat de kali niet antagonistisch werkt op de calcium en magnesium.
 • Magnesiumgebrek door te hoge dag en etmaal temperaturen proberen te vermijden. Qua gift minimaal de Ec waarde meegeven.
 • Het wortelgestel gezond houden door voldoende zuurstof in het water (slangen schoonhouden) en de mat te realiseren, beurtgrote op donkere dagen gaan vergroten zodat de Ec niet gaat oplopen. Beurten van 300-350 ml zijn dan vaak nodig. Verder start en stoptijden steeds korter bij elkaar.
 • Actief blijven telen zodat wortelgestel gezond blijft (haarwortels).

Voeding:

 • De pH is op de meeste bedrijven flink hoog gegaan zelfs tot > 7. Indien mogelijk Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden. Opname van sporen blijft nog sterk afhankelijk van de pH. Vooral mangaan en ijzer opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.  Geef mangaanchelaat mee en bij ijzer EDDHA.  Verder kan 6% ijzer ook al helpen om een betere opname van ijzer te krijgen ten opzichte van 3%
 • Kali gift gaan verhogen nu de vruchttoename groot is. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van het calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1-1,5 mmol. Houdt kali in de drain nog altijd minimaal 2-3 mmol onder het calcium.
 • Eventueel extra aanpassing Fe, en Borium.  Borium streef in de drain 90-100 mmol om de groene delen van de kroontjes voldoende sterk te houden en ook voor de vruchten sterk aan de tros te houden.  
 • Ec gift tot kop eruit tussen de 3,0-3,5 blijven hanteren. Streef naar minimaal 4,5 ec en max 5-5,5 in de drain.  Bij zonnig weer voldoende drain maken zodat de Ec niet oploopt.

Watergift:
Groeiomstandigheden nemen af en ook de daglengte. Streef ernaar om pas water te geven als er voldoende verdamping is (bijvoorbeeld zakken van CO2) en ook tijdig stoppen op donkere dagen. Streef ernaar om vanaf laatste beurt tot zon onder ± 3% in te teren. Op steenwol beurten al vergroten naar 200-350 ml en eventueel de eerste beurt (en) naar 350-400 ml.

Hommels c/q Bestuiving:
We zien door het land heen grote verschillen in het aantal kasten hommels wat er vanaf het begin wordt uitgezet. Over het algemeen zien we nu nergens geen zettingproblemen maar het blijft opletten dat de bloemen voldoende bestoven worden. Zeker op donkere dagen en/of bij geregeld gewasbescherming toepassen blijft het opletten op voldoende bestuiving van de bloemen.

Iedere jaar moeten constateren dat op sommige bedrijven of sommige hoeken in het bedrijf problemen hebben gehad met bestuiven van bloemen.

Conclusie: Laat je niet verrassen en zet nog tijdig hommels bij, voordat de laatste tros gaat bloeien!

Foto E: Links: flinke bevlieging, let op beschadiging stamper door te massale bevlieging Rechts: voldoende bestuiving door hommels

Gewasbescherming:
Weinig bijzonderheden. Witte vlieg is op de meeste bedrijven goed onder controle. Ziet men nog steeds te veel witte vlieg dan langer doorgaan dan de 3 maal spuiten die men normaal aanhoudt.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.