Teelttip Herfsttomaten: week 40 2019

Het wil nog steeds niet erg vlotten met de zon en de temperaturen.

De afgelopen week zijn er dagen geweest van < 300 joule. Het is op sommige dagen echt herfstweer, ten opzichte van normaal komen we de afgelopen 2 weken veel instraling te kort. De zon zullen we ook de komende dagen nog weinig zien met ook nog veel regen, ook de temperaturen zullen daarbij ook nog te laag blijven voor de tijd van het jaar.

Teelt

Zoals benoemd in de vorige actua zijn er grote verschillen per kas vanwege een ander planttype. Het weer van de afgelopen periode zorgt er dan ook voor dat deze verschillen niet kleiner worden. Ten opzichte van het afgelopen jaar met het vele licht zien we nu al gewassen ontstaan die qua productiviteit waarschijnlijk minder zullen zijn. Wel zijn de koppen de afgelopen week niet zwakker geworden en de vrucht toename op de eerste tros is voldoende. Het aantal bloemen op de laatste trossen is voldoende hoog.

Qua bloeisnelheid liggen we toch 2-3 dagen achter ten opzichte van vorig jaar, wat zeker consequenties zal hebben op de productie. Sommige telers overwegen om bij sterke trossen en tijdig klaar zijn met zetting een of twee trossen op 7 vruchten te snoeien.

Foto Links: voldoende bloemen op de tros. Foto rechts: bloei 4de tros, nog net voldoende grofheid.

Tourance
De groei is nog net voldoende sterk met het huidige licht., de trosvorm is zeer goed en ook de eerste tros is bij een plantdatum van ± 8 sept al grof. Bonken zijn dit jaar minder aanwezig dan voorgaande jaren. De oorzaak is niet aan te wijzen. De kop is er deze week uitgehaald bij de 5 trossen teelt. Tracht zolang als kan maximaal generatief te sturen zodat men straks zo ver mogelijk terug kan gaan in etmalen. De eerste tros moet niet te grof worden om scheuren e.d. te voorkomen, dus opletten met te hoge CO2 waardes. Max 600 ppm daar de planten nog voldoende grof staan.
De temperaturen zijn de laatste dagen sterk naar beneden gezet om de grofheid te behouden. Echter zolang de laatste tros nog niet is gezet is enige snelheid nog van belang.
De kop is er ondertussen uit en dan zal de plant nog iets aan grofheid behouden. De etmaal temperaturen op de donkere dagen niet te ver < 17,5-18
oC proberen te realiseren.

Foto: eerste tros bij Tourance

Plantingen aug/begin sept
Meestal 5 trossen aangehouden. De kop is er deze week overal uitgehaald en bij de begin aug plantingen (6 trossen) is deze er al eerder uitgehaald. De laatste tros bloeit op de meeste bedrijven nog net niet. Bij deze plantingen geen hoge temperaturen meer realiseren. Laat de temperatuur in de ochtend zo weinig mogelijk oplopen.

Plantingen vanaf 12 tot ±15 sept
4 trossen teelt qua plantdatum. Ook hier is de kop er op de meeste bedrijven al uit of gaat er deze week nog uit. De laatste tros is op de meeste bedrijven nog niet aan het bloeien.  Ook hier is men al teruggegaan in etmalen en men kan bij de grove gewassen nog net iets meer dag temperaturen tolereren dan bij de vroege plantingen met minimaal één tros meer bloei. Dit geldt ook voor de nacht temperaturen.

Klimaat
De gerealiseerde etmaal temperaturen zullen nu afhankelijk van de gewasstand (plantbelasting neemt toe) omlaag moeten op donkere dagen van < 400 -500 joule. De nachttemperaturen zullen de komende dagen waarschijnlijk nog rond de 10 oC blijven. Bij de vroegere plantdata zijn de etmalen al flink verlaagd. Blijf erop letten dat het aantal zwakke planten niet gaat toenemen, vaak maatstaf dat men te hoog zit qua temperatuur. De planten zullen nadat de kop uit de plant is gehaald niet direct zwakker worden. Indien mogelijk nog maximaal op bloeisnelheid werken.

Tracht in de middag 1-2 uur de temperatuur minimaal op 20,5-21 oC te hebben om voldoende snelle afbloei te behouden en ook de hommel activiteit op regenachtige dagen te stimuleren. Temperaturen van < 16 oC zullen waarschijnlijk nog niet nodig zijn.  Tracht bij zon op minimaal 17 oC op te stoken en bij heldere nachten en zonnig weer de planttemperatuur iets eerder dan zon op op niveau te hebben.

Bij de planten waar men de kop er nog niet heeft uitgehaald zal en moet men nog maximaal op snelheid werken, echter is dit maar beperkt mogelijk. Met kracht behouden is in een later stadium veel meer snelheid mogelijk. Het is mogelijk om de komende weken bij schraal weer sterk op licht te sturen, mits men erop let dat er voldoende uitwisseling met de buitenlucht is.

Streef ernaar om de komende week nog niet < 17,0-17,5 oC etmalen te realiseren op donkere dagen. Als men > 800-1000 joule per dag heeft kan men nog etmalen van ongeveer 18 oC realiseren. Dagtemperaturen van > 23-24 oC zijn vaak niet meer wenselijk. Kijk eens kritisch naar de P banden en maximum ramen nu er meer gelucht moet worden. Tracht de ramen in de ochtend voldoende snel open te krijgen als de nachttemperaturen > 10 oC blijven. De temperatuur in de ochtend zo langzaam mogelijk laten oplopen. Ramen die momenteel met zonnig weer aan de binnenkant vochtig slaan moet men zien te vermijden.

Algemeen

Schermen
De komende dagen worden lagere temperaturen voorspeld, bij verschil buiten/binnen > 10-11 oC schermen mits men het vocht kwijt wordt = luchten boven het scherm en in de eerste fase kieren in het scherm. Bij geen te grote verschillen tussen buiten en binnen zullen de temperatuur verschillen in de kas wel meevallen. Maatstaf om te schermen is dat er altijd buisvraag onder blijft en geen hoog vocht wordt gerealiseerd. Voor de kwaliteit van het blad en vrucht (latere fase) is hoog vocht onder het scherm funest, de planttemperatuur wordt immers te hoog.

Snoeibeleid
Uitgangspunt blijft dat de kwaliteit gewaarborgd blijft als men meer vruchten per tros wil gaan aanhouden. Het aantal vruchten per tros dat men kan aanhouden is van veel factoren afhankelijk. Zoals ieder jaar is er altijd discussie over het aan te houden vruchten per tros. Dit jaar liggen we bij dezelfde plantdatum achter qua zetting achter ten opzichte van 2018. Gewassen en trossen zijn over het algemeen iets dunner.

Vorig jaar zijn er op veel bedrijven enkele trossen (3de + 4de) met 7 vruchten aangehouden. Dit heeft geen noemenswaardige kwaliteitsproblemen opgeleverd en op sommige bedrijven wel een productie verhoging wanneer men ruim voor 15 oct de laatste zetting had bij een 4 trossen teelt. Of het dit jaar wel een meerwaarde aan de productie/m2 zal geven is zeer twijfelachtig. Dit jaar zitten er over het algemeen voldoende bloemen op de tros, maar  einde zetting  zal niet vroeg zijn om een goede uitgroeiende puntvrucht te krijgen bij 7 vruchten.

Enkele regels waar men zich aan moet houden om een goed product te kunnen produceren:

 • Mits men voor 15 okt de laatste zetting heeft is het te overwegen.
 • Gewassen krachtig staan en afbloei van de trossen snel is.
 • Maatwerk toepassen. Alleen bij de sterkere planten en mits men 2 bloemen kan weghalen.
 • Bij Speedella alleen bij de derde tros 
 • Bij de getopte planten is de trossteel vaak zwakker, dus alleen toepassen bij een stevige trossteel met voldoende bloemen.
 •  Bij Tourance tros 3 en 4 op 7 vruchten snoeien
 • Haal de dubbele vruchten er tijdig af (bonken) 
Foto: haal dubbele bloemen er tijdig af

Hommels c/q Bestuiving
Over het algemeen zien we nu nog nergens zetting problemen maar het blijft opletten dat de bloemen voldoende bestoven worden. Zeker op donkere dagen en/of geregeld gewasbescherming toepassen blijft het opletten op voldoende bestuiving van de bloemen. Iedere jaar constateren we dat op sommige bedrijven of sommige hoeken in het bedrijf problemen hebben gehad met de bestuiving van bloemen.

Conclusie: Laat je niet verrassen en zet er nog tijdig hommels bij voordat de laatste tros gaat bloeien.

Voeding

 • De pH is op de meeste bedrijven flink hoog zelfs tot > 7. Indien mogelijk Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden. De opname van sporen blijft nog sterk afhankelijk van de pH. Vooral de mangaan en ijzer opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.  Geef voldoende mangaanchelaat mee en bij ijzer EDDHA.  Verder kan 6 % ijzer ook al helpen om een betere opname van ijzer te krijgen ten opzichte van 3%
 • Plantsap analyses geven een goed beeld wat betreft opname van elementen en zeker wat betreft de sporenelementen Mangaan gebrek zien we bij weinig licht en toenemende plantbelasting snel toe nemen nu de kop eruit is
 • De Kali gift gaan verhogen nu de vruchttoename groot is. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van de calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1-1,5 mmol. Houdt de kali in de drain nog altijd minimaal 2-3 mmol onder de calcium.
 • Eventueel extra aanpassing Fe, mangaan en Borium. Streef bij Borium naar 90-100 mmol in de om de groene delen van de kroontjes voldoende sterk te houden en ook om de vruchten sterk aan de tros te houden. 
 • De Ec gift bij het huidige donkere weer iets omlaag zetten om de drain niet te hoog te laten oplopen. Streef naar minimaal 4- 4,5 ec en max 5 ms in de drain.  Bij zonnig weer voldoende drain maken zodat de Ec niet oploopt.

Watergift
De groeiomstandigheden nemen af en ook de daglengte. Streef ernaar om pas water te geven als er voldoende verdamping is (b.v. zakken van CO2) en ook tijdig stoppen op donkere dagen. 
De beurtgrote is sterk afhankelijk van de buitenomstandigheden en van welk substraat en ook de hoogte van het substraat (capillaire eigenschappen)
Op steenwol de beurten bij terug gaan in etmalen al vergroten naar 200-250 ml en in de ochtend met het huidge weer zelfs 250-300 ml om niet te laat drain te hebben.

Streef naar minimaal 10% intering in deze fase van de teelt en vanaf de laatste beurt tot zon onder ± 3 % in te teren.

Goede verhouding lucht/water blijft essentieel voor behoud haarwortels en daardoor betere opname van vooral sporenelementen.

Gewasbescherming

Witte vlieg 
Is op de meeste bedrijven goed onder controle. Ziet men nog steeds te veel witte vlieg dan langer doorgaan dan de 3maal spuiten die men normaal aanhoudt.

Rupsen
Blijf alert en tijdig bestrijden. Lang werkende middelen kunnen immers pas toegepast worden als de hommels niet meer nodig zijn.

Galmijt
Vorig jaar hebben we bij enkele bedrijven Galmijt problemen gezien, overleg met uw leverancier of deze aanwezig zijn en bestrijding noodzakelijk is.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.