Teelttip Merlice-onbelicht: 20 maart 2017

Inmiddels komen we bij de vroegere plantingen de eerste oogst van Merlice al tegen.

Een prima kwaliteit met vlakke trossen en een egale doorkleuring, ook de grofheid valt niet tegen.

Deze week zal op meerdere bedrijven de oogst op gang komen. Wordt ook wel tijd. Door het teleurstellende winterweer liggen we qua groei en doorkleursnelheid behoorlijk achter. De licht en temperatuursommen liggen t.o.v. verleden jaar op een teleurstellend niveau, maar week 11 liet zien dat het toch nog kan in Nederland.

Vrijwel alle plantingen en kassen hebben goed gereageerd op het buitenlicht, dat we eind week 10 en de hele week 11 hebben mogen ontvangen. Was dan ook pure noodzaak. De pijn, in de vorm van zettingskracht en miszetting, die we in februari hebben zien ontstaan is vergeten. Die gaan we straks bij de oogst ongetwijfeld weer terugzien. De virusbeelden zijn verdund.

Momenteel krullen de koptrossen er goed uit. De zettende tros van/in week 11 was nog gewoontjes. Bedenk dat de geboorte van deze tros terugvoert naar week 9 week 10. Je zult zien dat de tros in week 12 ondanks het, bij het schrijven van deze teelttip, tegenvallende weer de gewenste kracht laat zien. Zagen we verleden week nog wat moeite op de punt van de tros (knop 6 en 7 groeide niet overal evengoed door) dat beeld is nu weg.

Algemeen is er goed gestuurd op het buitenlicht. De etmalen zijn duidelijk hoger uitgekomen en we zien een goede ontwikkeling op het middenvrucht. Door de lage aanmaakcijfers van de laatste periode en ook nog eens wat miszetting, komt met het licht mee extra energie vrij en vang die goed op! Op basis van lichtsom de etmaalinvulling sturen!

De etmaalsom gaat op basis van de verwachte groei niet meer zo laag uitkomen als we in week 8 en 9 hebben gezien. We zullen niet meer zover terugzakken in buitenlicht. Vervolgens zien we op de eerste oogst een plantreactie ontstaan die meer groei genereert.

“Anticiperen” en “inspelen op” zijn de trefwoorden

Bij structureel zonnig weer, net als in week 11, laat je de kas met het licht mee opwarmen, betekent dat het bij 500 watt het om 11.00 best 23˚ mag zijn. Zit je op deze momenten te luchtig te telen, om vervolgende de namiddag wel warm af te maken i.v.m. een te sterk wordend gewas, betekent dat de ramen in de namiddag bij lagere buitentemperaturen dichtlopen met als resultaat een te benauwd klimaat. We weten dat Merlice gevoelig is voor een te opgeblazen klimaatsituatie, dus de dag voorlopig altijd met de ramen gekierd afmaken!!

Bij donker weer de lichtdrempels op de directe instralingsverhogingen aanpassen >> dat de verhoging op een sobere dag met 1 opklaring niet direct wordt doorgevoerd >> kas is gevuld met vocht als de zon er dan doorkomt en de ramen dichtlopen blaas je de plant op! Vergeet niet de plant moet ook kunnen verdampen om te koelen.

Qua klimaat gaat het vooral om nadrukkelijk anticiperen op het buitenlicht. Op donkere dagen moet je je niet laten verleiden tot te hoge etmalen. Staar je niet blind op het daggemiddelde >> een piek is op huidige plantstand niet direct pure noodzaak. De generativiteit wordt door de plantbelasting aangezet. Zodra de zon voor energie opbouw binnen de plant gaat zorgdragen wordt het verhaal ander.

De voornacht eventueel iets eerder beginnen, je hoeft niet perse tot 18.30 door te stoken als het vocht gaat tegenwerken (maar dan moet je het wel met het licht mee tussen 11.00 en 16.00 goed doen!!) De plantbelasting/vruchtdracht is van dien aard dat de energie en waterhuishouding binnen de plant daardoor gestuurd worden.

De trossen tonen krachtig en stekken goed door. De afbloei is goed.

De veiligste periode om de etmalen te verhogen is de nacht. Natuurlijk gaat je daggemiddelde met het licht en de dagtemperatuur omhoog maar waak er wel voor dat je met het afmaken van de namiddag niet te benauwd komt te zitten >> zo’n vegetatief momentje die Merlice wel weet te waarderen. De vochtproductie van de plant ligt tijdens de nacht stil. Er is alleen sprake van wat vochtverlies via de huidmondjes. Een hogere (na)nachttemperatuur geeft een hoger VD betekent dus naast snelheid minder uitvullingsruimte voor cellen, betekent minder uitvullend blad. De (na)nacht verhogen alleen na een dag met 1000 joules.

M.b.t. de piektemperatuur (als een getal moet worden genoemd) <> lichttraject 450 – 650 watt rond de 24˚ – 26˚. Het is maart en geen juni, het licht is goed maar nog niet slopend voor de plant (juni geeft 1000 watt directe instraling en we zitten nu op maximaal 650 watt), de ramen liggen gekierd tot beperkt geopend, bij windstil weer wellicht iets meer, betekent RV’s rond de 80%+ dus ook in dit kader niet slopend voor de plant, deze situatie is niet meer dan 3 a’ 4 uur aanwezig, dus zoveel aanspraak wordt er niet op de plant gemaakt. Bovengenoemde klimaatsituatie bewerkstelligd een maximale omzetting van licht en CO2 in suikers welke door de DIF in vruchtgroei moeten kunnen worden omgezet.

Kortom we komen veelal de dikste en kwalitatief beste vruchten met de snelste doorkleuring tegen op bedrijven welke de dag met licht behoorlijk durven in te vullen. De nacht is nog lang >> 12 uur en 12 uur dag.

Dit is ook het wezenlijke verschil met juni. De plant komt door de relatief lange nacht makkelijk weer op vochtspanning. Blad mag niet te stug en dik worden. Dun uitgestrekt bladeren hebben meer huidmondjes dus een hogere CO2 opname.

Speel in op de kleinste plantstand verandering en houdt de teeltlijn generatief!

CO2 maximaal. Stoptijdstip CO2 doseren afhankelijk of je bij het inzetten van de voornacht kunt en moet afluchten.

Schermen bij voorkeur op basis van verschil binnen gewenst/ingesteld en buiten gemeten >> (relatief) binnen gewenst 18˚ betekent bij een buitentemperatuur of lager 9˚ C schermen!! (verschil binnen/buiten 9˚). Eventueel de nacht in 3 blokken splitsen voornacht, tussennacht en nanacht waarbij door een hogere temperatuurinstelling tijdens de 3e periode meer en makkelijkere ruimte ontstaat tot schermen. (Betekend dus ruimte creëren tijdens de tussennacht).

Op te sterke gewassen kan het scherm sluitmoment eerder gekozen worden. Bedenk wel, waar deze kracht vandaan komt. De ervaring leert dat dit valt terug te voeren op het “na” ochtend beleid >> met 500 watt instraling een te lage kastemperatuur.

Een compensatie die onder deze condities doorgevoerd zou kunnen worden, is om tijdens de voornacht het scherm te sluiten. Daardoor neem je een deel van de uitstraling weg, het blad verwerkt, op basis van de bladtemperatuur zijn suikers beter waardoor een minder sterk plantbeeld ontstaat. Is dus een methode om een te sterke stand te compenseren. Onze voorkeur gaat uit om de relatie tussen planttemperatuur en licht goed op elkaar af te stemmen, dan hoeft tijdens de voornacht niet gecorrigeerd te worden.

We weten dat bij een wolken – zon situatie het klimaat behoorlijk kan gaan pendelen. Mochten deze omstandigheden zich gaan voordoen dan stel ik voor de lichtverhoging af te vlakken en de basis ventilatie instelling te verhogen. Vermijdt grote temperatuur en vochtschokken. Betekent wel dat je op de tuin moet blijven.

Waterstrategie
Het aantal groeivruchten neemt in een rap tempo toe. Stem hier de mineralenhuishouding goed op af. Laat je Kalivoorraad niet volledig wegzakken. T.o.v. belichting leert dat de toename aan kalivraag meer wordt gecompenseerd door meer watergift >> puur op de kalender datum. Kwaliteitsproblemen zoals we die in de belichting hebben gezien verwachten we dan ook niet te zien.

Verschil tussen mat en druppel EC binnen maximaal 1,7 punt zien toe te werken (betekent druppelen met 3,2 EC en een mat EC van maximaal 5.0 EC). 3 X de straling druppelen is een leidraad die 10% van de dagen uitkomt (dus 90% niet!!).

Maak m.b.t. volumes een goed verschil tussen raamstand, lichtintensiteit, ventilatievoud, buiten RV annex lichtsom en temperatuur. Is het warm zonnig weer waarbij makkelijk gelucht kan worden dan is een drain percentage van 40% tussen 11.00 en 15.00 uur bij een volume watergift van 4 liter p/m2 geen probleem. Kun je om reden van weinig buitentemperatuur maar wel 1600 joules buitenlicht niet of weinig luchten dan is sprake van een totaal andere situatie. In het eerste geval moet je misschien wel 3,5 X de straling druppelen terwijl in de 2e situatie amper 2,5 X de straling wordt gedruppeld. Het gaat vooral ook om de hoeveelheid water (waterdamp) die je afvoert. Lichtintensiteiten van meer dan 600 watt vragen om een frequentie van minimaal 3 druppelbeurten per uur, loopt het drain percentage te ver door dan de beurten wat verkleinen.

Kortom druppelen is maatwerk dat iedere dag opnieuw beoordeeld moet worden.

Qua arbeid is het zaak dat we de onderkant goed uit het blad houden. Er wekelijks, afhankelijk van de groeisnelheid een kopblaadje wordt geplukt (per 3 bladeren 1 blaadje verwijderen). Zoals het zich laat aanzien is op de meeste bedrijven deze week gestopt met trosbehandeling.

Succes!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.